Aktualności

26/03 2021
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Żłobek Samorządowy we Wtelnie zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobekwtelno.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 20.12.2016r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.03.2020r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
-Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
- Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail:
zlobekwtelno@koronowo.edu.pl; tel.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu
bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej
informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest
możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy
realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W
przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej
procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo 
Dostępność architektoniczna
Żłobek Samorządowy we Wtelnie ul. Bydgoska 17, 86-011 Wtelno
Do budynku prowadzą dwa wejścia, przy jednym z nich znajduje się podjazd dla wózków.
Przy wejściach znajdują się wideodomofony za pomocą których można skontaktować się z
pracownikami placówki.

Budynek jest wyposażony w platformę do przemieszczania osób niepełnosprawnych dostępną
z zewnątrz budynku i obsługująca wszystkie kondygnacje budynku.
Na parkingu przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych ze względu na ograniczoną przestrzeń.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.
W żłobku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Nasze grupy